A.H.W / C.M.A
A.H.W / C.M.AA.H.W / C.M.A

A.H.W / C.M.A

MENTOR for Loksewa

अ.हे.व.: नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह चौथो तहको अ.हे.व. पदको लागी

Paperback
Rs 1195
Genre:Loksewa Preparation
Language: Nepali/English
Edition:6th
Paperback
Pages:1008
Weight:1325 g

From the backcover

अ.हे.व. MENTOR पुस्तक नै विद्यार्थीको रोजाई किन ?

किनकी यसभित्र 

1. लोक सेवा आयोगको पाठक्रममा पूर्णरूपमा आधारित भएर कुनै पनि विषवस्तु नछुटाई तयार गरिएको । 

2. विगतको लोक सेवा आयोगको परीक्षामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रश्नहरू हुबहु ओट्न सफल भएको ।

3.सटिक प्रस्तुतीमा सम्पूर्ण Matter समेटिएको।

4.प्रत्येक Chapter को सुरूमा Quick review भनेर सरसर्ती अध्धयन गर्न Key point समावेश गरिएको । 

5. प्रत्येक Chapter अनुसार Theory र त्यसै अनुसारका MCQs समावेश गरिएको । 

6. Recent updates in Health data, Laws, Public health program and Facts are included. 

7. Update concept: Evidence Based Medicine, Meta-analysis, Systemic Reviews 

8. २०५६ साल देखि २०७५ साल सम्म लोक सेवा आयोगद्धारा सोधिएका प्रश्नहरूको यथोचित समाधान गरिएको । 

9 अहेव २०७३ देखि २०७५ साल सम्ममा सोधिएका प्रश्नहरूको कारण सहितको समाधान गरिएको छ । 

10. लोक सेवा आयोग पास गरीसकेका अनुभवी उम्मेदवारहरूबाट तयार गरीएको । 

11. Practice गर्नको लागि थप प्रश्नहरू समावेश गरिएको । 

12. समग्र पुस्तकमा ६,००० भन्दा बढी MCQs समावेश गरिएको । 

13. कोभिड-१९ अपडेट समावेश गरिएको ।

 

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode