Administrative Aptitude Test's front cover
Administrative Aptitude Test's front coverAdministrative Aptitude Test's back cover

Administrative Aptitude Test Local Level - 6

प्रशासनिक अभिरुचि परिक्षण: अधिकृत परिक्षा सारथि (स्थानीय तह - ६ )
Paperback
Rs 1190
Currently not available.
Contact us for further queries.

पुस्तकको बारेमा

लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहअन्तर्गत अधिक्त छैटौ तहका पदहरुको लागि २० जेठ ९ मा स्वीकृत पाठ्यक्रममा आधारित भई तयार पारिएको

पन्ध्रौ योजना (आधारपत्र), बजेट-२०७६/७७, आर्थिक सर्वेक्षण-२०७५/७६ लगायत महत्वपूर्ण समसामयिक सन्दर्भ, लोकसेवा आयोगद्वारा तयार पारिएको नमुना प्रश्नपत्र एवं सामान्यज्ञान, आई क्यु तथा English Language Competence Test को मौलिक र बोधगम्य प्रस्तुतिमा विशेष जोड दिई तयार पारिएको पुस्तक हो ।