Upasachiw Sarathi's front cover

Upasachiw Sarathi prashasan ra vyavasthapan

उपसचिव सारथि: प्रशासन र व्यवस्थापन
Paperback
Rs 675

पुस्तकको बारेमा

उपसचिव सारथि सबै सेवा समूहको लागी उपयोगी उपसचिबको पाठ्यक्रममा आधारीत पुस्तक हो।