Arthik Karyawidhi Sarwajanik Kharid Tatha Bhraman Kharcha Sambandhi Kehi Yen Tatha Niyamawaliko Sangraha 2079

आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी केहि ऐन तथा नियमावलीको संग्रह २०७९
Paperback
Rs 690