Table of Contents ( विषय-सूची )

विषयसूची 

• लावण्य देश - ९ 
• पत्नीव्रता - १९ 
• रक्तक्रान्ति - २७ 
• पश्चात्ताप - ३८ 
• काम - ४५ 
• रगतको आँसु - ५३ 
• सम्बन्ध विच्छेद - ६० 
• हल्लिँदै भविष्य - ६८ 
• कालो बिरालो - ७६ 
• जनै बन्ध्याकरण - ८४ 
• मासु - ९० 
• सरकारी सुरक्षा गृह - ९७ 
• शान्ति - १०५ 
• माछो माछो भ्यागतो - ११३ 
• ठूलो मान्छे - १२५ 
• मन्दिर - १३३ 
• शवगृह - १४१ 
• भाले - १५५ 
• कालभैरव - १६३ 
• न्याय हराएको सूचना - १७३