Table of Contents ( विषय-सूची )

 1. तीन बराबर पाँच
 2. रामकथा
 3. मास्क
 4. उज्यालो
 5. एक प्रस्थान बिन्दु
 6. रुख र चराहरु
 7. लय
 8. एक्वारियम
 9. खत
 10. सुगन्ध
 11. मिल्खु
 12. काकबन्ध्या
 13. परस्युइट अफ ह्यापिनेस
 14. बेजुबान