Table of Contents ( विषय-सूची )

 • नेपाली भाषा
 • नेपाली साहित्यको कालविभाजन
 • भानुभक्तपूर्व युग
 • भानुभक्त युग
 • मोतीरामयुग: पद्य
 • मोतीरामयुग: गद्य
 • क्रान्तिपूर्व युग: पद्य
 • क्रान्तिपूर्व युग: गद्य
 • क्रान्तिउत्तर युग: पद्य 
 • क्रान्तिउत्तर युग: गद्य
 • सन्दर्भसूची
 • प्रज्ञापुरस्कार प्राप्त गर्नेहरू